Polecane przez Skąpiec

 

Zadzwoń i zapytaj o ofertę!

 Wysokiej jakości nadruki

 

Kalkulacja kosztu nadruku na produktach

 Szybko oblicz cenę nadruku online

Newsletter

  • Klienci zapisani na newsletter

Producenci

REGULAMIN
Informacje ogólne
1. Podmiotem prowadzącym serwis ze sklepem internetowym i hurtownią internetową Kurtka.com.pl jest Penem z siedzibą w Bydgoszczy na ulicy Kościuszk 27, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 967-061-61-91, zwana dalej „Penem”.
2. Działalność serwisu kurtka.com.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Przed przystąpieniem do korzystania z usług portalu użytkownik (klient) jest obowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i świadomego wyrażenia zobowiązania do przestrzegania jego postanowień.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do odtwarzania, pozyskiwania za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i utrwalania nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników portalu zarówno przed przystąpieniem do korzystania z usług portalu, jak i w każdej chwili po zarejestrowaniu Indywidualnego Konta Użytkownika.
5. Regulamin niniejszy określa:
1. cele i zasady funkcjonowania portalu,
2. zasady rejestracji kont użytkowników portalu,
3. prawa i obowiązki użytkowników portalu,
4. ochronę danych osobowych użytkowników portalu,
5. zasady poszanowania prywatności użytkowników portalu,
6. minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu,
7. zasady odpowiedzialności,
8. zasady wymiany korespondencji i składania reklamacji przez Użytkowników portalu,
9. pozostałe postanowienia.
6. 1.2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu zamiennie „Klientem” lub „Użytkownikiem”. 1.3. Przez „Towar” rozumie się wszelkie produkty, jakie Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu www.kurtka.com.pl, e-mail’em, fax-em, zamawiając telefonicznie oraz dokonując osobiście zakupu w siedzibie Penem. 1.4. Warunkiem koniecznym do dokonania zamówienia jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówienia. 1.5. Zakładając konto Klient jest obowiązany do świadomego złożenia uprzedniego oświadczenia, iż zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu. 1.6. W trakcie procedury rejestracyjnej Klient jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym i koniecznym do realizacji zamówienia.
1.7. W trakcie procedury rejestracyjnej Klient jest również proszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej na adres poczty elektronicznej.
1.8. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie korespondencji handlowej stosownie do postanowień dwóch punktów powyżej uniemożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem portalu www.kurtka.com.pl
1.8. Klient może wyrazić również odrębnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newsletterów i innej informacji handlowej z serwisu kurtka.com.pl na adres poczty elektronicznej).
2. 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
2.1. W Penem można dokonać zakupów na składając zamówienie poprzez strony WWW pod adresem:
HTTP://WWW.KURTKA.COM.PL posługując się koszykiem na stronach serwisu www. 2.1.1.2. Warunkiem podstawowym realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem. 2.1.1.3. Szczegółowa informacja jak poruszać się po serwisie www, wybierać towar i wypełniać formularz zamówienia znajduje się w dziale POMOC. 3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR
3.1. Formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru, wykonanie przedpłaty (metoda dozwolona tylko w przypadku podmiotów gospodarczych) na konto wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub zapłata kartą płatniczą. Płatność za pomocą karty płatniczej odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego systemu elektronicznej obsługi. 3.2. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór towaru następuje w określonym przez w zamówieniu terminie. 3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto Penem. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów logistycznych, na które Klient otrzymuje fakturę VAT. Koszty logistyczne obejmują koszty transportu i usług dodatkowych np. przepakowania, konfekcjonowania. 3.4. Klient może otrzymać fakturę pro-forma, stanowiącą podstawę do dokonania przedpłaty. W przypadku zamówienia składanego za pomocą serwisu www, klient ma możliwość pobrania i wydrukowania faktury pro-forma bezpośrednio z serwisu. 3.5. W razie płatności za pomocą karty płatniczej, Klient ponosi dodatkowe koszty wynoszące 2,8% od kwoty płatności.
3.7. W przypadku powstania dodatkowych kosztów dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta, jak np. nieodebranie towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności
za pobraniem itp. - koszty te pokrywa Klient. 3.8. Wraz z dostawą towaru Klient otrzymuje fakturę VAT bądź paragon fiskalny.
4. TERMINY I SPOSÓB DOSTAWY
4.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej OPEK. 4.2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi. 4.2.1. W przypadku podmiotów gospodarczych , wysłanie towaru firmą spedycyjną, z którą Penem nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z Penem. 4.3. Penem dokłada wszelkich starań, aby towary były dostarczane w terminach jak najkrótszych (standardowo 3 dni roboczych), jednakże z uwagi na możliwość okresowych zmian w ilości zamówień składanych poprzez www.kurtka,com.pl (np. okresy świąteczne), ustala się terminy maksymalne dostaw:
4.3.1. Dla zamówień złożonych po godzinie 15:00 danego dnia, ustala się termin maksymalny dostawy na 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.3.2. Dla zamówień złożonych przed godziną 15:00 danego dnia, ustala się termin maksymalny dostawy na 6 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.3.3. Dla zamówień złożonych w okresie 14-dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia - ustala się termin maksymalny dostawy na 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.3.4. Dla zamówień złożonych w okresie 14-dni poprzedzających Święta Wielkanocne - ustala się termin maksymalny dostawy na 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.4. Termin realizacji zamówień na produkty określone jako „NA ZAMÓWIENIE”, wynosi 20 dni roboczych od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia przez Penem. Zamówienie takie może być zrealizowane po wpłaceniu przez Klienta przedpłaty 100% i zapewnienia dostępności produktu u dostawcy Penem. Przez potwierdzenie ralizacji zamówienia rozumie, się otrzymanie przez Penem pełnej kwoty zaliczki i otrzymaniu przez klienta pisemnej informacji, iż produkt znajduje się w magazynie producenta czy też dystrybutora. Przekroczenie wskazanego wyżej terminu dostawy towaru nie upoważnia Klienta do rezygnacji z zamówienia.
Penem może wyrazić zgodę na rezygnację z zamówienia pod warunkiem pokrycia przez Klienta kosztów związanych ze zwrotem produktów do dostawcy. 12.6. Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – data złożenia zamówienia jest datą realizacji takiego zamówienia.
12.7. Poprzez zakup rozumie się złożenie zamówienia, które zostanie zakończone dokumentem VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zakupu w rozumieniu niniejszego regulaminu. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są jako jeden zakup.
4.4. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.
4.5. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w ww. terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji. 4.6. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu Penem w godzinach od 09:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. 4.7. Jeżeli na terenie zamieszkania lub siedziby Klienta spedytorzy oferują usługi spedycyjne polegające na dostawie towaru w sobotę albo o wyznaczonej godzinie, Penem dopuszcza możliwość realizacji takich zleceń. Dodatkowe koszty usługi firmy kurierskiej z tego tytułu wliczane są do kosztów dostawy.
5. ZWROT TOWARU
5.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych przez Penem z przedsiębiorcami (art. 558 § 1 kc ). 5.2. Zasady zwrotu sprawnego towaru przez konsumentów: 5.2.1. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient. Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena towaru.
5.2.2. Towar, który nie nosi znamion użytkowania może zostać zwrócony do Penem w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru Klientowi. 5.2.3. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru Penem zwróci zapłaconą cenę towaru w ciągu 3 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 5.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania, nie podlega zwrotowi. 5.4. W przypadku, gdy Klient, mimo miał taką możliwość, nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do Penem. 5.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej. 5.6. Na uzasadnioną prośbę Klienta Penem może wyrazić zgodę na zwrot towaru po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5.2.2., z zachowaniem pozostałych warunków
określonych w pkt od 5.2 do pkt 5.5.
6. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ
6.1. Towar należy przeliczyć w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W razie stwierdzenia braków w towarze należy sporządzić protokół według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.kurtka.com.pl , a następnie przesłać do Penem za pomocą faxu lub pocztą elektroniczną na adres info@kurtka.com.pl. 6.3. W razie odbioru towaru z magazynu Penem, Klient ma obowiązek sprawdzenia asortymentu i ilości towaru oraz niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych uwag pod rygorem nieuznania reklamacji z tego tytułu.
6.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Penem w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i w tym terminie Klient otrzymuje odpowiedź od PenemU na swoją reklamację.
7. USŁUGI HAFCIARSKIE
7.1. Procedura wykonania usługi w przypadku nadruków wykonywanych bezpośrednio na odzieży:
Klient, składając zamówienie na towary informuje Penem, iż na towarach będą wykonywane hafty.
Następnie Klient kontaktuje się z firmą hafciarską celem ustalenia szczegółów dotyczących haftów.
Klient dokonuje przedpłaty na towary, na których ma zostać wykonany haft.
Firma hafciarska odbiera od Penem towary, wykonuje hafty i dostarcza z powrotem do Penem.
Następuje wysyłka towaru.
7.2. Procedura wykonywania usługi w przypadku wykonania emblematów:
Klient składa zamówienie i informuje Penem, iż do tych towarów będą wykonane emblematy.
Ustala się czy emblematy mają zostać wysłane z tą przesyłką czy też w innym terminie.
Następnie Klient kontaktuje się z firmą hafciarską celem ustalenia szczegółów dotyczących emblematów.
7.3. Płatności za usługi hafciarskie będą dokonywane odrębnie według cennika wskazanego przez wykonawcę tych usług na rachunek bankowy Penem
8. Ochrona danych osobowych
8.1. W zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych Kurtka.com.pl stosuje przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8.2. Kurtka.com.pl jest administratorem danych w rozumieniu ww. ustaw, zgłoszonym do rejestracji przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
8.3. Przez zarejestrowanie konta na portalu Kurtka.com.pl oraz korzystanie z niego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w zakresie umożliwiającym realizację zamówień.
8.4. Dane osobowe Użytkowników portalu są zbierane wyłącznie za ich zgodą, wyrażoną bezpośrednio i świadomie przed ich podaniem.
8.5. Wykorzystanie danych w innym zakresie niż wyżej podany, w tym w celach marketingowych bądź reklamowych, wymaga odrębnej zgody Użytkownika.
8.6. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych na Indywidualnym Koncie Użytkownika.
8.7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć w całości swoje dane osobowe zarejestrowane na Indywidualnym Koncie Użytkownika poprzez usunięcie tego konta.
9. Zasady poszanowania prywatności Użytkowników portalu
9.1. Kurtka.com.pl dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prawa Użytkowników do prywatności poprzez między innymi następujące działania:
9.1.1. stosowanie wysokiego stopnia ochrony technicznej danych, środków sprzętowych, informatycznych i telekomunikacyjnych, środków ochrony w ramach oprogramowania urządzeń teletransmisji, środków ochrony w ramach oprogramowania systemów, środków ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych – w zakresie charakterystycznym dla usługi hostingu,
9.1.2. ochronę danych osobowych Użytkowników,
9.1.3. stosowanie procedur identyfikacyjnych Użytkowników (indywidualne konto, login, hasło),
9.1.4. wygasanie zalogowania po 60 minutach bezczynności,
9.1.5. wymuszanie stosowania przez Użytkowników haseł o odpowiedniej długości zapewniającej ochronę przed atakiem słownikowym,
9.1.6. zabezpieczenie przed odgadnięciem hasła metodą słownikową - czasowa blokada konta przy określonej ilości nieudanych prób logowania niepoprawnym hasłem wykonanych w ciągu ostatnich 60 minut,
9.1.7. zakładanie kont poprzez uwierzytelnienie adresu email Użytkownika (wiadomość z linkiem aktywującym),
9.1.8. podział kont na administratorów i innych Użytkowników, rozgraniczający dostęp do danych osobowych i panelu administracyjnego.
10. MATERIAŁY REKLAMOWE
10.1. Klient może wykorzystywać zdjęcia towarów dla celów związanych z promocją własnej sprzedaży. Zdjęcia mogą być pobierane ze strony www.kurtka.com.pl/ z uwzględnieniem poniższych postanowień.
10.2. Klient uzyskuje dostęp do pobierania zdjęć i materiałów reklamowych z chwilą złożenia kolejnego zamówienia, jeżeli okres pomiędzy tym zamówieniem i jego poprzednim zamówieniem nie przekroczył 15 dni. Aby utrzymać ciągłość dostępu do centrum medialnego, odstępy w zakupach nie mogą być dłuższe niż 15 dni. W przypadku, gdy termin 15 dni zostanie przekroczony, możliwość pobierania materiałów zostaje zablokowana. 10.3. Pobrane zdjęcia i materiały reklamowe mogą być wykorzystywane bezpłatnie przez Klienta przez okres 60 dni od dnia zakupu towaru od firmy Penem. Każdy kolejny zakup powoduje przedłużenie tego uprawnienia o kolejne 60 dni. 10.4. W przypadku przekroczenia wyżej określonego 60-dniowego terminu, Klient traci prawo wykorzystywania zdjęć i innych materiałów pobranych z serwisu. Dalsze
wykorzystanie będzie traktowane jako nielegalne i pociągnie za sobą odpowiedzialność prawną. 10.5. Pobrane zdjęcia nie stanowią własności klienta. 10.6. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania zdjęć i materiałów reklamowych w taki sposób, aby zapewnić dobry wizerunek Penem.
12. POSTANOWIENIA INNE
12.1. Penem zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży. 12.2. Ceny produktów będących w sprzedaży wyrażone są w walucie, która została przez Klienta wybrana spośród listy dostępnych walut (PLN, USD, EUR). Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT. 12.3. Sprzedaż towarów odbywa się w pełnych opakowaniach (wszystkie ceny są cenami Premium). W przypadku zakupu partii towaru w niepełnych opakowaniach cena jest podwyższona o koszty przepakowania (szczegółowa informacja w tym zakresie podana jest przy każdym towarze na stronie internetowej Penem) 12.4. Zasady stosowania cen Premium odnoszą się również do sprzedaży dla Autoryzowanych Dystrybutorów. 12.8. Aktualna instrukcja użytkowania danego towaru znajduje jest dołączona do produktu. Klient jest obowiązany zapoznać się z aktualną instrukcją użytkowania i pobrać jej treść z podanej wyżej lokalizacji. Klient powinien również przekazać aktualną instrukcję użytkowania towaru użytkownikowi towaru. Penem nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie używania produktów, a zwłaszcza za szkody wynikające z niewłaściwego doboru środków ochrony osobistej przez użytkowników. Pod adresem http://www.kurtka.com.pl/ znajdują się również deklaracje zgodności poszczególnych towarów, które mogą być pobrane przez klienta w przypadku złożenia zamówienia na konkretny towar.
12.9. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału. 12.10. W przypadku sprzedaży towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, Penem może wprowadzić zasady promocji odbiegające od niektórych postanowień niniejszego regulaminu. W stosunku do danego asortymentu towaru zastosowanie mają zasady tylko jednego systemu promocyjnego. Penem może wprowadzić możliwość wyboru przez Klienta jednego z systemu promocyjnego w odniesieniu do danego asortymentu. 12.11. W zależności od dostępności zamawianych towarów oraz oferowanych warunków sprzedaży, wartość końcowa transakcji może być różna od kwoty określonej na zamówieniu. Kwota różnicy podlega rozliczeniu w dokumentach sprzedaży.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI I KORZYSTANIA Z PORTALU
13.1. Kurtka.com.pl jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w działaniu portalu, jeżeli jest to spowodowane:
13.1.1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
13.1.2. przyczynami niezależnymi od Kurtka.com.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
13.3. MojaWizyta.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
14.1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej portalu www.Kurtka.com.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przez Użytkowników.
14.2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich w sposób określony w punkcie poprzedzającym.
14.3. O zmianach Regulaminu dotychczasowi Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nadto stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej portalu.
14.4. Jeżeli w okresie 14 dni od powiadomienia Użytkownik nie dokona usunięcia swojego konta użytkownika z portalu, uznaje się, iż wyraził zgodę na zmiany Regulaminu.
14.5. Dane osobowe Użytkownika, którego konto zostało usunięte zgodnie z postanowieniami Regulaminu, są usuwane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Po tym okresie Kurtka.com.pl może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przepisami prawa.
14.6. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy Penem oraz na adres e-mailowy: ADMIN@KURTKA.COM.PL (całodobowo). Uwagi dotyczące realizacji zamówień mogą być również przesyłane na adres e-mailowy: sklep@kurtka.com.pl

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Tax 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podane ceny są cenami netto

Realizuj zamówienie

Promocje produktowe